FANDOM


Uwagi redakcyjne

Poniższy tekst został udostępniony w celu jego reedycji przez sympatyków i przyszłych członków nowopowstającej Partii Liberalnej. Partia ta nie ma wiele wspólnego z ideologią konserwatywną w sferze światopoglądowej, reprezentując ideologię liberalną zarówno w kwestiach społecznych, jak i gospodarczych. Ewentualni kontrybutorzy winni wziąć pod rozwagę określoną już w nazwie linię ideologiczną i nie dodawać elementów które są sprzeczne z założeniami tej ideologii. Partia Liberalna w kwestiach gospodarczych zajmuje raczej stanowisko ordoliberalne.

Partia LiberalnaEdytuj

W Polsce dotychczas brakowało partii która połączyłaby wiarę w wolny rynek z szacunkiem dla człowieka, dla jego osobistych wyborów i decyzji. Decyzji, które nie zawsze rozumiemy, ale które staramy się respektować, z szacunku dla autonomiczności każdej osoby w sprawach jej samej dotyczących i z wiary w jej zdolność do obrania najlepszej drogi dla osobistego spełnienia i osiągnięcia szczęścia.

Gospodarcza kompetencjaEdytuj

W Polsce dotychczas brakowało partii która byłaby kompetentna w sprawach gospodarki. W kraju, w którym bezrobocie jest najwyższe w całej Unii Europejskiej, politycy zdają się nie wiedzieć czym różni się monopol od oligopolu czy pełnej konkurencji, mimo że jest to wiedza z poziomu szkoły podstawowej. Gospodarczy analfabetyzm i nieumiejętność zmierzenia się np. z monopolami naturalnymi skutkuje ogromną liczbą państwowych hut, kopalni, banków, państwowych portów lotniczych, przewoźników kolejowych czy autobusowych, linii lotniczych, żeglugowych et cetera et cetera. Słowem, miliona sfer w których dla ekonomisty obeznanego z ekonomią przemysłową jest absolutnie oczywistym że państwo w roli przedsiębiorcy jest w nich li tylko niszczycielem i fontanną korupcji.

Rodowód instytucjiEdytuj

Wolność i demokracja nie oznacza rządów większości. Wolność i demokracja oznacza bezwzględne poszanowanie praw człowieka, jego niezbywalnego prawa do decydowania o własnym losie. Jest niedopuszczalne, by większość narzucała cokolwiek mniejszościowym grupom dążącym własnymi sposobami do realizacji ich wizji dobra, jeśli te szanują wspólne prawo i nie próbują niczego narzucać innym. Za bezprawne uważamy zapędy różnych grup mające na celu siłowe narzucanie innym osobom sposobu realizacji ich relacji seksualnych etc. Instytucje, takie jako rodzina, prawo czy państwo, zostały powołane w celu realizacji przez ludzi ich własnych, indywidualnych celów, i nie są żadnym nadrzędnym bytem, ale istnieją właśnie dzięki woli ludzi. Społeczeństwo czy rodzina nie są celem samym w sobie jak chcą konserwatyści, ale są spójnym kierunkiem indywidualnych dążeń wielu jednostek. Ale nie są jedynym możliwym kierunkiem. Szacunek do bliźniego przejawia się także w uszanowaniu kierunku jaki obrał dążąc do własnego dobra. Błędne decyzje jakie niekiedy jednostki podejmują, i które konserwatyści wyolbrzymiają, są wszak elementem i efektem nauki wolności. Immanuel Kant powiedział: "Po uczynieniu ludzi wolnymi zaczną oni oczywiście podejmować błędne decyzje. Ale nie ma innego sposobu nauczenia się, jak używać wolności, niż przez przyznanie wolności".

Czego chcemy?Edytuj

Chcemy Polski w której prawa obywateli są poszanowane, bez względu na ich orientację seksualną, kolor skóry, pochodzenie czy płeć. Polski, w której wszyscy mają równe szanse, a zadaniem państwa jest te szanse wyrównywać tam gdzie istnieje potencjał do powstawania nierówności. Chcemy państwa które aktywnie angażuje się w obronę mniejszości, broniąc je przed stereotypami, niesprawiedliwymi uprzedzeniami, i które aktywnie działa na rzecz wyrównania szans mniejszości w życiu społecznym.

Normalne mediaEdytuj

Chcemy państwa w którym działają normalne media publiczne, wolne od zasady wybiórczości i stronniczości, pracujące w przejrzysty sposób wg ustalonych zasad etycznego dziennikarstwa. Chcemy mediów, w których światopogląd religijny nie jest jedynym wyznacznikiem moralności. Chcemy niezależnych od świata polityki mediów publicznych, które przedstawiają wszystkie strony sporów bez uciekania się cenzury instytucjonalnej, dopuszczając do głosu bez wyjątku wszystkie grupy interesu, podobnie jak ma to miejsce w publicznej brytyjskiej korporacji medialnej BBC.

DecentralizacjaEdytuj

Chcemy państwa zdecentralizowanego, państwa w którym decyzje są podejmowane możliwie najbliżej obywateli. Chcemy państwa w którym wszystkie dziedziny, które nie muszą być zcentralizowane, są przekazane do kompetencji władz samorządowych odpowiedniego szczebla. Chcemy rządu, którego celem nie jest gromadzenie władzy w jednym ręku, ale jej delegacja do ludzi. Chcemy Państwa, które zwraca władzę z powrotem w ręce ludzi.

LaicyzmEdytuj

Chcemy Państwa laickiego, świeckiego. Państwa, w którym uczęszczanie na religię jest wolne od przymusu jak ma to miejsce obecnie w szkołach wobec niepełnoletnich uczniów. Chcemy szkół neutralnych światopoglądowo, w których nauczyciele nie mają wiedzy o wyznaniu swoich uczniów, jak to ma miejsce w sytuacji w której religia jest przedmiotem wykładanym w szkole a uczniowie na nią nie uczęszczający są skazani na spędzenie równowartości 1 roku szkolnego w czasie swej edukacji czekając na szkolnych korytarzach.Chcemy państwa w którym skrupulatnie przestrzegana jest zasada rozdziału Kościoła od państwa. Chcemy sytuacji w której państwo nie przeznacza żadnych funduszy na cele kultu religijnego czy na emerytury dla księży, a Kościół jest traktowany jak zwykła organizacja czy stowarzyszenie. Nie chcemy uszczęśliwiania i nawracania nikogo na siłę, bo często niszczy to wolność światopoglądową i co najgorsze, zwalnia od samodzielnego poszukiwania prawd duchowych, zastępując ją na siłę wmuszonym wyznaniem, swoistą religią państwową.Sprawy duchowe są przeżyciem tak prywatnym, że wiara czy wyznanie danej osoby nie powinny być przedmiotem publicznych deklaracji. Wywlekanie takich spraw na forum publiczne może być objawem fałszywej dewocji, nieprawdziwej religijności na pokaz, którą przecież tak trudno odróżnić od tej prawdziwej, z którą skromność i dobre wychowanie każą się nie obnosić. Dewocji, której często nie dopuszczają same zasady danej religii (jak to ma miejsce np. w przypadku chrześcijaństwa, por. Ewangelia wg Mateusza, rozdz. 6 wers 5).

Miejsce: PolskaEdytuj

Nie chcemy państwa które rzekomo "stwarza najlepsze warunki do tworzenia miejsc pracy" ani takiego, które zajmuje się tworzeniem "państwowych" miejsc pracy. Po prostu chcemy całkowitego wycofania państwa z wszelkich sfer gospodarczych! Sukcesem poprzednich wieków był jasny rozdział kościoła od państwa, kolejnym będzie rozdział od gospodarki, którą powróci w ręce normalnych ludzi, a oni najlepiej wiedzą co robić. Naszym motto jest "państwa tyle ile potrzeba, i aby jak najmniej". Chcemy państwa taniego, państwa które redukuje swoje koszty by sprostać w globalnej konkurencji z innymi państwami o stanie się atrakcyjnym miejscem w którym lokowane są inwestycje. "Location Poland, Standort Polen" - to hasło jakie trafi na sztandary naszej walki o sprostanie w globalnym wyścigu, jaki, niedostrzeżony zwykle przez polskich polityków, przebiega nad ich głowami.

Poszanowanie praw człowiekaEdytuj

Uważamy że ludzie mają prawo do godnego mieszkania, zaspokojenia głodu, a prawa człowieka są niezbywalne i nie mamy moralnego prawa ich naruszać. Jesteśmy zwolennikami przeprowadzania koniecznych zmian ogromnych gospodarczych bez naruszania praw człowieka, które to naruszenia miały miejsce dotychczas. Dostęp do edukacja i opieki zdrowotnej winien być zagwarantowany wszystkim obywatelom, natomiast kwestia tego w jakim stopniu ów dostęp winien być umożliwiony winna być przedmiotem debaty publicznej.

NarkotykiEdytuj

Rozrywka: Chcemy państwa równo traktującego użytkowników wszelkich używek, w którym użytkownik alkoholu, czy tytoniu nie jest traktowany lepiej od użytkownika marihuany, extasy, czy kokainy. Chcemy państwa w którym użytkownik każdego narkotyku może używać go legalnie, nieważne, czy to kawa, alkohol, czy marihuana. Chcemy państwa w którym poszanowana jest każda kultura, także kultura używająca innych używek niż te przyjęte w naszej kulturze. Chcemy państwa w którym zapobieganie nałogom polega na świadomości ludzkiej, a nie nieskutecznych i nieuzasadnionych zakazach, oraz sile policyjnej pałki. Chcemy państwa w którym użytkownik każdej używki będzie mógł konsumować ją w odpowiedniej knajpie, tak jak obecnie ma to miejsce w przypadku alkoholu. Chcemy państwa w którym nikt nie będzie musiał czuć się dyskryminowany przez prawo, chowając się z narkotykiem, oraz patrząc na ogródek piwny. Chcemy państwa w którym nie jest ograniczana wolność obywateli za to, że wybrali inną używkę niż większość Polaków.

Bezcelowe jest, drodzy towarzysze, karanie ludzi za to że wybrali sobie jakiekolwiek używki. Co Wam do tego liberalni Aniołowie Stróże?

Medycyna: Chcemy państwa w którym choremu nie odmawia się prawa do użycia leku, tylko dlatego, że został wpisany w rejestr substancji zakazanych. Chcemy państwa w którym chory na raka może umierać później, zachowując świadomość w o wiele wyższym stopniu, umierać w mniejszym bólu, zachowując godność dzięki użyciu marihuany, zamiast o wiele groźniejszego narkotyku jakim jest morfina. Chcemy państwa w którym chory ma prawo zachowywać nadzieje, a nie zostać pozbawiany możliwości używania często najskuteczniejszego leku.

Czy ludzkie życie nie jest największą wartością? Nie wolno nam odcinać choremu dostępu do leków jedynie dlatego, że inne osoby stosują go w niedozwolony prawem sposób.

Brak poboruEdytuj

Chcemy państwa którego obronność oparta jest o profesjonalną i dobrze wyszkoloną armię zawodową, w której osoby cywilne odgrywają jedynie pomocniczą, a nie główną rolę. Chcemy zniesienia poboru, i oparcia armii o żołnierzy zawodowych. Jednocześnie służba w armii winna być decyzją dobrowolną, a sama armia winna być narzędziem do zapewnienia pokoju na świecie.

Walka z rasizmem i nacjonalizmemEdytuj

Chcemy państwa które aktywnie zwalcza rasizm, nacjonalizm i narodowy socjalizm. Chcemy, by państwo aktywnie przeciwstawiało się próbom dyskryminowania z życia publicznego i politycznego osób o innym niż polskie pochodzeniu etnicznym, i wszczynało przeciwko tym osobom postępowania o podżeganie do nienawiści rasowej.Chcemy kraju, w którym politycy używający argumentów rasowych chcąc wyeliminować swoich politycznych przeciwników ze względu na ich niepewną, zaś swoją gwarantowaną czystość rasową, są publicznie napiętnowani jako rasiści. Chcemy kraju, w którym krytyka rasizmu i historia tego uprzedzenia jest wykładana w szkołach, które kształcą nieuprzedzone rasowo następne pokolenia. Uważamy rasizm i nacjonalizm (źle pojęty, przepełniony nienawiścią patriotyzm) za rzeczy godne potępienia. Uważamy narodowy socjalizm, obecnie wdrażany ustrój gospodarczy, za system szkodliwy, który najbardziej uderzy w tych którym w założeniu miał pomóc.

<Co to za totalniacki bełkot? państwo prawa nie ma może zwalczać poglądów, a jedynie czyny przestępcze. państwo tępiące naziola, za to że jest naziolem, to państwo opresyjne. dopóki obywatel nie złamie prawa, stosując przemoc, bądź groźbę karalną, nie można interweniować. Wybiórczość w potępieniu totalitaryzmów i wprowadzenie ideologicznego nauczania do szkół wskazuje na ostry przechył ideologiczny autorów postulatu. Nacjonalizm jest godny potępienia? a internacjonalizm jest chwalebny? Oj, totalniacy, zostawcie ludzkie mózgi w spokoju> Lear

http://lear.blox.pl/html

Popieram Leara!!! Wolność słowa dla faszystów i komunistów ! Trzeba im dać dojść do głosu to wtedy wszyscy zobaczą co to za kretyni! <poray>

{{{otoz jesli ktos uwaza sie za lepszego dlatego ze jest np. bialy, to nie mozemy mu tego zabronic, kiedy jednak ktos zaczyna naruszac czyjas wolnosc mowiac do czarnego, ze jest np, gorszy od niego, ze jest smieciem, badz zaczyna nawolywac do dyskryminacji czarnych, to wtedy nalezy go "spacyfikowac [naturalnie nie tak, jak robili to komunisci ;p] \edit by mal (forum platforma.org) }}}

Walka z biurokracjąEdytuj

Chcemy państwa w którym są rządy prawa, ale prawa przejrzystego, nowoczesnego i możliwie najmniej skomplikowanego. Rządy prawa widzimy jako ochronę przed nadużyciem władzy przez rząd i tyranią większości wobec jednostek, i wymagamy by przede wszystkich sami rządzący je stosowali. Chcemy kraju w którym przepisy są ograniczone do niezbędnego minimum, i istnieje pewność że nie ograniczają one wolności działalności gospodarczej. To właśnie polskie zbyt restrykcyjne przepisy i prawa w dużej mierze obarczamy winą za niepowodzenie gospodarcze kraju i jego niewielką konkurencyjność na światowym rynku. Uważamy za konieczne stworzenie wielu kluczowych dla życia gospodarczego aktów prawnych zupełnie na nowo, oraz dokonanie krytycznego przeglądu istniejących przepisów pod kątem ich uproszczenia do niezbędnego minimum.

Wolność wyboru dla naszych potomkówEdytuj

Uważamy za kluczowe zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego pozostawionego przez naszych przodków dla przyszłych pokoleń. Zrównoważony rozwój argumentujemy tym, że nie znamy ceny, jaką przyszłe pokolenia zechcą płacić za środowisko naturalne, z tego powodu że z przyszłymi pokoleniami nie jesteśmy w stanie zawierać transakcji. Niemniej chcemy pozostawić przyszłym pokoleniom niezniszczone środowisko naturalne, a wraz z tym dać im wolność wyboru, która byłaby ograniczona jeśliby to środowisko było przez nas zniszczone.

Bezpieczny i ekonomiczny transportEdytuj

Wiemy, że wolność jednostki kończy się w momencie gdy ogranicza ona wolność drugiej osoby. Dlatego też chcemy konsekwentnego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach Polski, dziś jednych z najniebezpieczniejszych na świecie. Chcemy dać ludziom dobrze zorganizowany transport zbiorowy, tak aby umożliwić wolność wyboru środka transportu oraz zaoferować lepszą wolność podróżowania dla osób nieposiadających prywatnych środków transportu. Chcemy, by transport w Polsce był maksymalnie bezpieczny oraz nie był balastem dla podatnika, zarówno ten zbiorowy, jak i indywidualny. Drogi winny być finansowane wyłącznie z opłat pobieranych od ich użytkowników, a użytkownicy uciążliwych dla otoczenia środków transportu winni pokryć także koszty zewnętrzne swej działalności (koszty hałasu i wypadków, koszty korzystania z powierzchni zatłoczonych miast, etc.).

< <Lol>! Ale z Was liberałowie;) Będziecie pomagać ludziom jak Marek Pol? Czy bezpieczeństwo oznacza jeszcze wyższe kary za niezapinanie pasów? SOCJALIŚCI jesteśście i tyle!> Lear

http://lear.blox.pl/html

Sędzia bocznyEdytuj

Chcemy dać ludziom nowoczesną, innowacyjną gospodarkę, w której państwo jest sędzią bocznym, a nie graczem. Chcemy państwa, w którym władza jest dzielona z ludźmi i są oni maksymalnie włączeni w procesy decyzyjne. Chcemy demokracji uczestniczącej zamiast demokracji totalitarnej, w której obrani przedstawiciele uważają że nie potrzebują konsultowania decyzji politycznych z wyborcami. Mamy nadzieję, iż w efekcie Polska była krajem do którego zjeżdżają się młodzi ludzie z całego świata by wiązać z nim swoją przyszłość, zamiast go pospiesznie opuszczać.


Komentarz libertariański Edytuj

a dla mnie ten cały ten program to "miotanie się gówna w przeręblu" sory za określenie dosadne. ale to jest ani krok w przód ani w tył. Prawdziwy problem stanowi to czy państwo ma być czy nie?! Jak sami zauważacie państwo robi więcej złego niż dobrego, i spieprza swoją robotę w każdej dziedzine (beznadziejna państwowa służba zdrowia, państwowe koleje, okropne i nieskuteczne sądy, głupia policja, brudne i dziurawe państwowe ulice etc. - cały ten bałagan żyje z naszych podatków) - tak więc współczesne państwo z natury nie jest w stanie pomagać ludziom i ułatwiać im życie, tak myślano może w czasach kiedy się ono kształtowało (biedni oszukujący się ludzie Oświecenia), ale jednak to WIELKI niewypał ludzkości - emanacja ciemnej strony człowieka, słabości i agresji. Nam potrzeba nie zmiany systemu, bo to tylko przedłużanie życia wegetującemu trupowi, nam potrzeba likwidacji systemu!!! bo więcej stracimy na jego dalszym pasożytniczym funkcjonowaniu niż na natychmiastowym upadku... Albo wolność (własność, rynek, normalna gospodarka itp.) albo państwo - taki jest wybór drodzy liberałowie! Poray... poray@wp.pl [http://www.wolnywroclaw.w.pl Wolny Wrocław! wyspa wolności na oceanie socjalizmu]

Komentarz Liberała (niezrzeszonego:))Edytuj

Zasadniczo pewnie większość liberałów zgodzi się, że w idealnym świecie państwo będzie zbędne, ale to jest utopijna wizja, do której można może dążyć, ale na pewno nie można próbować wprowadzić ją od razu. Mao Zedong próbował przeskoczyć kilka etapów i przejść od razu do socjalizmu idealnego, bez państwa - skończyło się na zupełnym chaosie i śmierci kilkudziesięciu milionów ludzi. Wiem, że to trochę inne warunki :) ale analogia nie jest zupełnie błędna. Program Partii Liberalnej, jak rozumiem, nie jest opowieścią o idealnym według nich świecie, ale o zmianach w Polsce, których wprowadzenie wydaje się realne w perspektywie kilku, kilkunastu lat.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki