FANDOM


Poprawki na czerwono

Poprawki 1:

PRACA

– Ograniczenie biurokracji przy zakładaniu firm do niezbędnego minimum – to właśnie bariery wywołane biurokracją i gąszczem przepisów prowadzą do gospodarczej stagnacji i bezrobocia. Zamierzamy wprowadzić program „Własna firma w dwie godziny” mający umożliwić wszystkim chętnym szybkie i nieskomplikowane podjęcie działalności gospodarczej.

- Wprowadzenie programu „Mini Praca” w wymiarze 15 godzin tygodniowo celem umożliwienia zatrudnienia m.in. kobiet z dziećmi i studentów.

Nowy dział 1:

MONOPOLE I KONKURENCJA

Konkurencja na rynku jest najlepszym gwarantem ochrony praw konsumentów przed nadużyciami ze strony korporacji.

Zieloni utrzymają monopole tam gdzie jest to ekonomicznie uzasadnione własnościami monopolu naturalnego. Monopolami pozostaną np. sieci infrastrukturalne (gazowe, telekomunikacyjne, elektryczne, linie kolejowe, wodociągi) ale już dla działalności na tych sieciach będziemy w interesie konsumenta dążyli do zastosowania praw konkurencji. Będziemy w interesie ogółu konsumentów otwierać dotąd zmonopolizowane rynki na działanie tych prostych i skutecznych praw ekonomicznych.

Będziemy zwalczać korporacje monopolizujące dziedziny życia gospodarczego.

Nowy dział 2:

Mniej szkodliwych subwencji

Polski system podatkowy wciąż hojna ręką rozdysponowuje subwencje dla nierentownych branż szkodzących środowisku. Hutnictwo, górnictwo, rolnictwo, infrastruktura transportowa to tylko przykłady. Zieloni będą dążyli do eliminowania tych subwencji i zastępowania ich mechanizmami ekonomicznymi pozwalającymi na to, by konsumenci tych produktów w pełni za nie płacili, a także za koszty zewnętrzne produkcji tychże wyrobów.

Zieloni 2004 postulują, aby pomoc publiczna w postaci subwencji była wykorzystywana tylko na takie działania, które nie mogą rozwijać się bez publicznej pomocy a jednocześnie przynoszą korzyści społeczne i ekologiczne. Polska należy do krajów członkowskich UE o najwyższych poziomach udziału subwencji w wielkości PKB. Politycy partii zasiadających w Parlamencie są zainteresowani takim wysokim udziałem subwencji, który daje im możliwość rozdawania pieniędzy publicznych swoim grupom interesu i kupowania w ten sposób ich politycznego poparcia. Ta sytuacja powoduje nieefektywne wykorzystywanie pieniędzy publicznych co skutkuje ograniczenie powstawania miejsc pracy w nowoczesnych gałęziach gospodarki.

Zieloni 2004 proponują stopniową likwidację subwencji do wydobycia węgla kamiennego o 10% rocznie i przekierowanie uwolnionych środków na wsparcie badań naukowych nt. oszczędzania (efektywnego wykorzystania) energii i odnawialnych źródeł energii oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w tym sektorze.

Takie przesunięcie subwencji (ich zazielenianie) zwiększy ilość stabilnych miejsc pracy w nowoczesnych, przyjaznych pracownikowi i środowisku naturalnemu sektorach gospodarki.

Poprawki 2:

EKOLOGICZNA REFORMA PODATKOWA Zieloni 2004 opowiadają się za realizacją konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju.

Polega ona na integracji celów polityk: społecznej, ekologicznej i gospodarczej. Zasada ta oznacza, że rozwój gospodarczy musi prowadzić do zwiększania spójności społecznej (w tym m.in. zmniejszanie rozwarstwienia społecznego, wyrównywanie szans, przeciwdziałanie marginalizacji i dyskryminacji) oraz do podnoszenia jakości środowiska naturalnego poprzez m.in. ograniczanie szkodliwego wpływu produkcji i konsumpcji na stan środowiska, aktywną ochronę zasobów przyrodniczych.

Zieloni dążą do wprowadzenia łatwego i przejrzystego systemu podatkowego. Ulgi i wyjątki zniekształcają rzeczywistą stopę opodatkowania i prowadzą do zagmatwania całego systemu podatkowego. Dlatego Zieloni uproszczą system podatkowy tworząc go w sposób możliwie mało złożony. W tym celu Zieloni pragną m.in. uprościć system podatkowy poprzez włączenie I filaru składek emerytalnych do PIT.

W związku z tym będziemy dążyli do przeprowadzenia Ekologicznej Reformy Podatkowej. Zasadnicze elementy ERP to: – Zachęcanie przedsiębiorców do inwestowania w nowoczesne technologie. – Opodatkowanie działań szkodliwych dla środowiska. - Ograniczanie pozapłacowych kosztów pracy, czyli wszystkiego, co nie jest wynagrodzeniem. – dążenie do stałego podnoszenia kwoty wolnej od podatku do poziomu płacy minimalnej w przeciągu 5 lat.

Zieloni 2004 opowiadają się przeciwko wprowadzeniu podatku liniowego. Uważamy, że przyczyniłby się on do zwiększenia nierówności społecznych. Uniemożliwiłby prowadzenie aktywnej polityki służącej realizacji ważnych społecznie celów poprzez zróżnicowanie podatków. Państwo powinno mieć możliwość zwiększania opodatkowania działań szkodliwych dla człowieka i środowiska i ograniczanie obciążeń fiskalnych tych działań, które przyczyniają się do zwiększenia zatrudnienia oraz ograniczają szkodliwy wpływ gospodarki na środowisko.

W długim okresie Zieloni 2004 pragną wprowadzić gwarantowany dochód minimalny dla każdego obywatela. Pozwoli to zlikwidować całkowicie zasiłki na rzecz prostego systemu wsparcia dla najbiedniejszych. – to jest kontrowersyjne, wiec może na razie podarujmy.

Poprawki 3:

ENERGETYKA

Polityka energetyczna państwa powinna opierać się na dwóch priorytetowych obszarach: efektywne wykorzystanie energii (czyli jej oszczędzanie) oraz odnawialne źródła energii.

Polska nie potrzebuje nowych źródeł energii – potrzeby energetyczne kraju należy w najbliższych latach realizować poprzez inwestycje w oszczędzanie energii oraz rozwój OZE. Najtańszą energią jest energia niewyprodukowana - dlatego postulujemy przede wszystkim systemowe promowanie rozwiązań energooszczędnych. Tak jak w całej gospodarce, również w sektorze energii sprzeciwiamy się monopolom, dlatego popieramy tworzenie małych, tanich i bezpiecznych elektrowni opartych o odnawialne źródła energii, zamiast wielkich i drogich elektrowni tradycyjnych i jądrowych. Małe i średnie lokalne elektrownie to także tworzenie setek tysięcy lokalnych, trwałych miejsc pracy.

Rozwój energetyki odnawialnej może nastąpić dzięki stopniowemu ograniczaniu subwencjonowania energetyki opartej na zasobach kopalnych (w szczególności węgla kamiennego) i wykorzystaniu uwolnionych środków na wsparcie wchodzących na rynek nowych technologii odnawialnych źródeł energii do momentu osiągnięcia przez nie pozycji konkurencyjnej.

STOP energii jądrowej - opowiadamy się za całkowitym wycofaniem się z planów tworzenia w Polsce energetyki atomowej. Przeciwko budowie elektrowni jądrowej w Polsce przemawiają m.in. następujące fakty: 1. Polska zobowiązała się do rozwoju OZE do poziomu 7,5 % do 2010 i budowa EJ powoduje zwiększenie udziału nieodnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym, co może spowodować w konsekwencji kary finansowe nałożone przez Komisję Europejską 2. brak jest inwestora prywatnego, który byłby w stanie sfinansować taką inwestycję i zapewnić pełne bezpieczeństwo instalacji – istnieje niebezpieczeństwo obciążenia tą inwestycją i kosztami jej zabezpieczania podczas eksploatacji, finansów publicznych, co oznaczałoby dalsze pogłębienie deficytu budżetu państwa.

Nowy dział 3:

GOSPODARKA ODPADAMI

Obecne prawo umożliwia wprowadzenie efektywnego systemu gospodarki odpadami w Polsce, którego głównymi elementami powinny być: ograniczanie powstawania odpadów, selektywna zbiórka i kompostowanie odpadów oraz bezpieczne składowanie pozostałych odpadów.

Konieczne działania to: urealnienie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, wzmocnienie egzekucji przepisów oraz uszczelnienie kontroli systemu gospodarki odpadami, podniesienie opłaty za składowanie odpadów (zwiększy zachętę do selektywnej zbiórki), określenie standardów dotyczących selektywnej zbiórki odpadów, opracowanie i wdrożenie krajowego programu budowy kompostowni i promocji kompostowania przydomowego, wzmocnienie roli edukacji ekologicznej i promocji.

Spalanie odpadów jest metodą najbardziej kosztowną i mogącą szkodliwie oddziaływać na zdrowie i środowisko – Zieloni 2004 będą działać na rzecz przeprowadzania analizy pełnych kosztów i korzyści (z uwzględnieniem efektów zewnętrznych) alternatywnych metod zagospodarowania odpadów. Tylko w oparciu o dokonanie takiej analizy możliwe jest wybranie systemu gospodarki odpadami najbardziej efektywnego ekonomicznie i najmniej szkodliwego dla zdrowia i środowiska.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki