FANDOM


Moje propozycje do programu gospodarczego Zielonych Adam, 2004- 2006

(Tylko propozycje robocze! Kilka różnych części niepowiązanych ze sobą. Wyciągnięte z szuflady w 2007 roku, wcześniej się nie spodobały. Adam)

Część 1.


Handel światowy, ale sprawiedliwy

Żywność jest jedynym produktem jaki mogą zaoferować krajom rozwiniętym kraje rozwijające się. Niestety- akurat ten rynek w Europie jest dla większości produktów spożywczych z tych biednych krajów zamknięty. Co więcej, „chora” Unia Europejska sama produkuje więcej dotowanej żywności niż jest w stanie zjeść, i musi jeszcze dopłacać do tego, by ją bardzo tanio sprzedać na rynkach świata. Otwarcie rynków europejskich na żywność z krajów III świata pozwoliłoby tym krajom na zarabianie w handlu światowym i na pokonywanie różnicy w (niedokończone)


System podatkowy Prostota i przejrzystość Zieloni dążą do wprowadzenia łatwego i przejrzystego systemu podatkowego. Ulgi i wyjątki zniekształcają rzeczywistą stopę opodatkowania i prowadzą do zagmatwania całego systemu podatkowego. Dlatego Zieloni uproszą system podatkowy tworząc go w sposób możliwie mało złożony.

Ekologiczna reforma podatkowa Zieloni dążą do zmniejszenia opodatkowania kosztów pracy. Redukcja opodatkowania pracy odbędzie się kosztem zwiększenia opodatkowania energii.

Mniej szkodliwych ekologicznie subwencji Polski system podatkowy wciąż hojna ręką rozdysponowuje subwencje dla nierentownych branż szkodzących środowisku. Hutnictwo, górnictwo, rolnictwo, infrastruktura transportowa to tylko przykłady. Zieloni będą dążyli do eliminowania tych subwencji i zastępowania ich mechanizmami ekonomicznymi pozwalającymi na to, by konsumenci tych produktów w pełni za nie płacili, a także za koszty ciągnione produkcji tychże wyrobów.

Federalna Rzeczpospolita Polska Zieloni dążą do radykalnej zmiany ustroju Państwa. Celem zmiany ustroju jest maksymalna decentralizacja władzy w Państwie. Zieloni w swym programie zakładają konieczność przekształcenia Rzeczpospolitej Polskiej w federacje oraz zmianę struktury Państwa na federalną. Zieloni uważają, ze ustrój federalny jest najodpowiedniejszy dla Polski, jako ze nasz kraj składa się z regionów o różnych tradycjach i historii oraz bardzo różnych preferencjach politycznych z nich wynikających.

Autonomia regionów Prawie wszystkie rozwinięte kraje Europy i świata cechuje ustrój, w którym regiony posiadają duży stopień autonomii. Niekiedy, jak w przypadku Zjednoczonego Królestwa, sięga ona nawet do odrębnego systemu prawnego. Regiony uzyskają maksimum autonomii- będą uprawnione do tworzenia własnych aktów prawnych, nakładania własnych podatków, i duża część wpływów podatkowych będzie wpływała bezpośrednio do ich kasy z całkowitym pominięciem budżetu centralnego. Wprowadzone zostaną idee federalizmu fiskalnego, a system podatkowy będzie tak zmieniony, by samorządy miały bezpośredni udział w pobieranych podatkach i by te nie przepływały przez budżet centralny.Część 2. PROPOZYCJE- POLITYKA EKONOMICZNA PARTII ZIELONI 2004


Opracowanie: Adam Fularz, marzec 2005

Zieloni 2004! ani prawo, ani lewo, tylko do przodu!


Wprowadzenie Polityka gospodarcza Zielonych to w sferze socjalnej absolutne poszanowanie dla praw człowieka (prawa do godnego wyżywienia, mieszkania i ubrania etc.) i zawiera ona elementy ekonomicznego ordoliberalizmu, mające na celu powstrzymanie rozwoju monopoli i oligopoli.


Walka z bezrobociem Naczelnym priorytetem polityki gospodarczej Zielonych jest walka z bezrobociem. Zieloni wdrożą program „Lokalizacja Polska/ Standort Polen/ Location Poland” którego celem będzie zapewnienie tak korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, by to w naszym kraju inwestorzy z całego świata lokowali swoje inwestycje. Innym wsparciem dla przedsiębiorców będzie głębokie odbiurokratyzowanie i uproszczenie prowadzenia działalności gospodarczej oraz program „Własna firma w dwie godziny” mający umożliwić wszystkim chętnym szybkie i nieskomplikowane podjęcie działalności gospodarczej.

Zieloni wprowadzą program „Mini Praca” mający na celu aktywizację osób niepracujących poprzez wprowadzenie możliwości łatwego zawierania kontraktów na pracę w wymiarze do 15 godzin tygodniowo. Praca taka byłaby objęta mało biurokratycznymi regulacjami i byłaby idealną ofertą dla kobiet z dziećmi czy studentów.

Monopole i konkurencja

Konkurencja na rynku jest najlepszym gwarantem ochrony praw konsumentów przed nadużyciami ze strony korporacji. Jest ponadto niepodważalnie udowodnionym naukowo sposobem na łatwą i znaczną poprawę sytuacji konsumentów.

Zieloni utrzymają monopole tylko i wyłącznie tam gdzie jest to ekonomicznie uzasadnione własnościami monopolu naturalnego (poprzez rosnące korzyści skali –czyli zmniejszające się koszty jednostkowe wraz ze wzrostem produkcji). Monopolami pozostaną np. sieci infrastrukturalne (gazowe, telekomunikacyjne, elektryczne, linie kolejowe, wodociągi) ale już dla działalności na tych sieciach będziemy w interesie konsumenta dążyli do zastosowania praw konkurencji. Będziemy w interesie ogółu konsumentów otwierać dotąd zmonopolizowane rynki na działanie tych prostych i skutecznych praw ekonomicznych. Będziemy zwalczać korporacje monopolizujące dziedziny życia gospodarczego.


Mniej szkodliwych subwencji Polski system podatkowy wciąż hojna ręką rozdysponowuje subwencje dla nierentownych branż szkodzących środowisku. Hutnictwo, górnictwo, rolnictwo, infrastruktura transportowa to tylko przykłady. Zieloni będą dążyli do eliminowania tych subwencji i zastępowania ich mechanizmami ekonomicznymi pozwalającymi na to, by konsumenci tych produktów w pełni za nie płacili, a także za koszty zewnętrzne produkcji tychże wyrobów.

Zieloni 2004 postulują, aby pomoc publiczna w postaci subwencji była wykorzystywana tylko na takie działania, które nie mogą rozwijać się bez publicznej pomocy a jednocześnie przynoszą korzyści społeczne i ekologiczne. Polska należy do krajów członkowskich UE o najwyższych poziomach udziału subwencji w wielkości PKB (budżetu państwa??). Dla porównania poziom ten w Polsce wynosi około 4% a w Niemczech - 1%. Politycy partii zasiadających w Parlamencie są zainteresowani takim wysokim udziałem subwencji, który daje im możliwość rozdawania pieniędzy publicznych swoim grupom interesu i kupowania w ten sposób ich politycznego poparcia. Ta sytuacja powoduje nieefektywne wykorzystywanie pieniędzy publicznych co skutkuje ograniczenie powstawania miejsc pracy w nowoczesnych gałęziach gospodarki.

Zieloni 2004 proponują stopniową likwidację subwencji do wydobycia węgla kamiennego o 10% rocznie i przekierowanie uwolnionych środków na wsparcie badań naukowych nt. oszczędzania (efektywnego wykorzystania) energii i odnawialnych źródeł energii oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w tym sektorze. Takie przesunięcie subwencji (ich zazielenianie) zwiększy ilość stabilnych miejsc pracy w nowoczesnych, przyjaznych pracownikowi i środowisku naturalnemu sektorach gospodarki.

System podatkowy

Prostota i przejrzystość Zieloni dążą do wprowadzenia łatwego i przejrzystego systemu podatkowego. Ulgi i wyjątki zniekształcają rzeczywistą stopę opodatkowania i prowadzą do zagmatwania całego systemu podatkowego. Dlatego Zieloni uproszą system podatkowy tworząc go w sposób możliwie mało złożony.

Zieloni będą dążyli do zmniejszenia roli Państwa w gospodarce. Wiąże się to ze zmniejszeniem opodatkowania,


Ekologiczna reforma podatkowa Zieloni dążą do wyrównania poziomów opodatkowania kosztów pracy i kosztów energii. Redukcja opodatkowania pracy odbędzie się kosztem zwiększenia opodatkowania energii.

ERP polega na stopniowym ograniczaniu obciążeń nakładanych na pracę ludzką (podatki, składki ubezpieczeniowe) oraz podnoszeniu zielonych podatków nakładanych na zużycie nieodnawialnych surowców naturalnych i energii ze źródeł nieodnawialnych. Zieloni postulują, aby to przesunięcie ciężarów fiskalnych było neutralne dla wielkości budżetu Państwa – nie zmniejsza się ani nie zwiększa ilość podatków a jedynie przesuwa się te podatki z pracy na surowce i energię.

Wprowadzenie ERF rozszerzy zakres badań naukowych, zwiększy innowacyjność i konkurencyjność gospodarki. Udział zielonych podatków w systemie fiskalnym jest najwyższy w krajach skandynawskich – najbardziej konkurencyjnych i innowacyjnych gospodarkach na świecie

Delokalizacja miejsc pracy Delokalizacja miejsc pracy (przenoszenie ich z kraju do kraju) jest nieuchronnym procesem ekonomicznym związanym z rozwojem gospodarczym. Miejsca pracy wymagające więcej pracy i mniej kapitału wędrują do krajów, w których praca jest tania, a kapitał kosztowny w pozyskaniu. W Polsce należy się spodziewać zaniku dziedzin pracochłonnych (przemysł odzieżowy) i pojawiania się kapitałochłonnych miejsc pracy, wymagających wysoko wyszkolonej siły roboczej. Zieloni 2004 sprzeciwiają się przedstawianiu przez korporacje ponadnarodowe i polityków delokalizacji miejsc pracy jako tworzenia miejsc pracy.

Rozwój z absolutnym poszanowaniem Natury Zieloni uważają, iż przetrwałe do chwili obecnej obszary niezniszczonej natury są już na ogól tak niewielkie i tak bardzo skromne, że konieczna jest ich zdecydowana ochrona by przetrwały one dla przyszłych pokoleń nie tylko jako wspomnienie. W swej polityce gospodarczej Zieloni dążyć będą do rozwoju gospodarczego nie szkodzącego środowisku naturalnemu, którego ocalenie dla naszych dzieci jest naczelnym zadaniem Zielonych.Część 4.

Rozwój z absolutnym poszanowaniem Natury

Zieloni uważają, iż przetrwałe do chwili obecnej obszary niezniszczonej natury są już na ogól tak niewielkie i tak bardzo skromne, że konieczna jest ich zdecydowana ochrona by przetrwały one dla przyszłych pokoleń nie tylko jako wspomnienie. W swej polityce gospodarczej Zieloni dążyć będą do rozwoju gospodarczego nie szkodzącego środowisku naturalnemu, którego ocalenie dla naszych dzieci jest naczelnym zadaniem Zielonych.

Monopole i konkurencja w programie Zielonych

Konkurencja na rynku jest najlepszym gwarantem ochrony praw konsumentów przed nadużyciami ze strony korporacji. Jest ponadto jedynym niepodważalnie udowodnionym naukowo sposobem na łatwą i znaczną poprawę sytuacji konsumentów.

Zieloni utrzymają monopole tylko i wyłącznie tam gdzie jest to ekonomicznie uzasadnione własnościami monopolu naturalnego (poprzez rosnące korzyści skali –czyli zmniejszające się koszty jednostkowe wraz ze wzrostem produkcji). Monopolami pozostaną np. sieci infrastrukturalne (gazowe, telekomunikacyjne, elektryczne, linie kolejowe, wodociągi) ale już dla działalności na tych sieciach będziemy w interesie konsumenta dążyli do zastosowania praw konkurencji. Będziemy w interesie ogółu konsumentów otwierać dotąd zmonopolizowane rynki na działanie tych prostych i skutecznych praw ekonomicznych.

Prywatyzacja w programie Zielonych

Zieloni są za prywatyzacją, (własność prywatna może przynieść korzyści poprawiając efektywność podmiotów gospodarczych w porównaniu do własności publicznej), ale tylko wtedy gdy przeprowadzona jest ona w interesie społecznym. Nie zgadzamy się z ekonomistami którzy dążą do prywatyzacji nawet za cenę stworzenia nieefektywnych struktur rynkowych.

Dotychczasowa praktyka gospodarcza Polski pokazuje, iż w imię doraźnych wpływów budżetowych prywatyzuje się przedsiębiorstwa o pozycji monopolistycznej tworząc prywatne monopole mimo że to jest ewidentnie szkodliwe dla interesów społeczeństwa (casus Telekomunikacji Polskiej S.A. lub Orlenu).

Zieloni deklarują się za prywatyzacją w interesie społecznym, która nie dopuszcza do powstawania monopoli w wyniku procesów prywatyzacyjnych, nawet jeśli ma to oznaczać początkowo mniejsze wpływy do budżetu. Przykładem takiej prywatyzacji jest według Zielonych casus Telekomunikacji Polskiej.

Zieloni akceptują tworzenie w wyniku prywatyzacji dużych grup kapitałowych tylko wtedy gdy dany rynek jest w pełni konkurencyjny (lub jest kontestowalny (otwarty) dla ewentualnych nowych konkurentów, a koszty utopione, bariery wejścia i wyjścia z tego rynku są minimalne). Polityką Zielonych będzie bezwzględne zastosowanie mechanizmu konkurencji we wszystkich możliwych przypadkach w celu ochrony interesów konsumentów.

Zieloni będą dążyli do tego, by w wyniku procesów prywatyzacyjnych poprawie ulegał stan środowiska.

Ekologiczna reforma podatkowa Energooszczędność

Zieloni dążyć będą do zastosowania energooszczędnych technologii w przemyśle i transporcie.


Część 4. Polityka Partii Zielonych wobec mediów Media stanowią bardzo istotny element rozwoju demokracji i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego. Z tego powodu rozwój pluralistycznych, wolnych, obywatelskich mediów jest wspierany przez Zielonych 2004. TELEWIZJA Zwiększenie liczby dostępnych kanałów Zieloni będą podejmować działania mające na celu jak najszybsze zwiększenie liczby ogólnodostępnych kanałów telewizyjnych odbieranych z nadajników naziemnych. W opinii ekspertów Partii, wolne częstotliwości w eterze pozwolą na zaoferowanie na większości powierzchni kraju minimum 5-8 kanałów telewizyjnych. Jednak docelowym celem Zielonych jest szybkie wprowadzenie cyfrowej telewizji naziemnej, która umożliwi każdemu widzowi dostęp do kilkukrotnie większej liczby kanałów telewizyjnych. Regionalizacja ośrodków regionalnych TVP Zieloni opowiadają się za usamodzielnieniem regionalnych oddziałów TVP. Fundusze przeznaczane na utrzymanie oraz majątek ośrodków regionalnych TVP byłyby przekazane władzom regionów. Podobnie jest w RFN, gdzie każdy region ma własną, niezależną telewizję regionalną (np. MDR, BR, ORB, RBB). Podobny los spotkałby regionalne stacje Polskiego Radia. Koniec abonamentu Likwidacji uległby abonament telewizyjny. W zamian z budżetu Państwa przekazywanoby co roku pewną sumę (ok. 150 mln PLN) na dofinansowanie programów o charakterze misyjnym. Rozdział środków następowałby w drodze przetargów i konkursów, a uczestniczyć w nim mogłyby również telewizje prywatne. Wyeliminowałoby to zaburzenia w konkurencji pomiędzy stacjami telewizyjnymi i pozwoliłoby na poprawę efektywności wydawania środków na programy o charakterze misyjnym. Telewizja publiczna wyznacznikiem jakości Telewizja publiczna będzie wyznacznikiem jakości mediów. Dlategoteż poprawie ulegnie jakość tłumaczenia utworów obcojęzycznych. Lektor czytający tłumaczenie w tle będzie zastąpiony dubbingiem lub podpisami-sybtytułami. Poprawie ulegnie też jakość dzienników telewizyjnych, dziś wasalistycznych wobec rządu. Chcemy by telewizja publiczna zerwała z upolitycznioną przeszłością i stała się elementem niezależnej czwartej władzy. Reforma instytucjonalna TVP będzie miała na celu uzyskanie maksymalnej niezależności od świata polityki. RADIO 4 x więcej stacji, lepsze wykorzystanie częstotliwości Priorytetem Zielonych jest jak najszybsze zwiększenie liczby stacji radiowych. Obecnie przeciętnie słuchacz ma do dyspozycji 10-15 stacji w paśmie UKF, natomiast celem Zielonych jest zwiększenie tej liczby do 50 stacji. Przykłady Włoch czy Francji pokazują, że to jest możliwe. Konieczna jest całkowita zmiana systemu rozdysponowywania częstotliwości radiowych. Zgoda na emisję radiostacji małej mocy, będzie leżeć nie w gestii KRRiTv, ale w rękach władz samorządowych wydających decyzję w porozumieniu z Urzędem Regulacji Telekomunikacji i Poczty co do przydziału częstotliwości, oraz odpowiednim urzędem w kwestii otrzymania homologacji na urządzenia nadawcze. Sowite opłaty za użytkowanie częstotliwości powinny zostać zamienione na zwykły mechanizm rynkowy w przypadku nadmiaru chętnych na nadawanie w eterze, a tam, gdzie chętnych na nadawanie audycji radiowych jest mniej niż wolnych częstotliwości, opłat tych nie powinno być wcale. Celem Zielonych jest przede wszystkim wspieranie lokalnych i niekomercyjnych stacji radiowych, tworzących więzi lokalne i regionalne oraz propagujących wartości pozamaterialistyczne. Będziemy dążyli do tego, by każde miasto średniej wielkości mogło mieć swoją stację radiową, i by przepisy sprzyjały takim małym inicjatywom. PRASA Prasa w służbie lokalnych społeczności Konieczne jest wyeliminowanie procederu eliminacji niezależnych mediów lokalnych przez subwencjonowane czasopisma samorządowe, która jest niezwykle szkodliwa dla lokalnej demokracji na szczeblu lokalnym. Taka praktyka wszędzie indziej nazywa się nieuczciwą konkurencją, ponieważ media samorządowe nagminnie używają środków publicznych by „sobie pomóc w konkurowaniu”. Zmieniona będzie ustawa, która zakaże samorządom dotowania ich „nadwornych gazetek”. Media odegrały decydującą rolę w budowaniu demokracji w krajach Europy Zachodniej już wiele lat temu, natomiast w Polsce rozwój medialnej czwartej władzy jest w niebezpieczeństwie. Jawność w rozdzielaniu dotacji Celem polityki Zielonych w dziedzinie prasy będzie wprowadzenie jawności w rozdawaniu dotacji publicznych dla czasopism społecznych, artystycznych, ekologicznych, naukowych. Dotacje będą rozdzielanie nie w zaciszu gabinetów, ale jawnie, a kryteria i powody ich przydziały konkretnym periodykom będą ujawniane. Wprowadzone zostaną mechanizmy konkursów lub przetargów na wydawanie dotowanych periodyków naukowych i innych pism specjalistycznych. Spowoduje to poprawę ich jakości. SIEĆ Internet- podstawą rozwoju Internet jest obecnie najważniejszym medium naszej cywilizacji. Jest też jednym z najtańszych i oszczędzających środowisko środków komunikacji i dlatego jego rozwój będzie wspierany przez Partię. Tzw. infostrada może w wielu miejscach poprawić dostępność obywatelek i obywateli do administracji czy usług publicznych (e-edukacji, e-służby zdrowia e-miejsc pracy czy e-urzędów). KOnieczne jest wprowadzenie zerowej stawki VAT na usługi internetowe w całej Unii Europejskiej co spowoduje dodatkowy rozwój technologii internetowych na obszarze UE. Tam, gdzie rynek tego nie wymusza, konieczne jest stymulowanie przez Państwo rozwoju (np. w formie zamówień publicznych): - telewizji internetowej - nowoczesnego medium edukacji, dostępu do informacji i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego, - telefonii i wideotelefonii internetowej - bardzo taniego środka telekomunikacji oraz wideokomunikacji, które w zasadniczy sposób mogą przyczynić się do poprawy efektywności działania instytucji publicznych oraz efektywności działalności gospodarczej, jednocześnie poprawiając jakość życia ludzi - bezpiecznych głosowań internetowych - w ten sposób znacząco można byłoby zwiększyć liczbę głosowań nad ważnymi decyzjami oraz podnieść poziom udziału obywatelek i obywateli w wyborach - istotny element rozwoju demokracji. E-urzędy są naszym priorytetem Zieloni widzą w jego rozwoju środek na zredukowanie np. zbędnych wizyt w urzędach, w momencie gdy możliwe jest wprowadzenie całkowicie elektronicznej wymiany danych pomiędzy petentami i urzędami. Priorytety Zielonych to e-urzędy, a także e-wymiar sprawiedliwości. Zieloni wprowadzą regulacje prawne które nałożą na urzędy obowiązek przyjmowania podań drogą elektroniczną. Zieloni będą także dążyć do wprowadzenia wewnątrz urzędów elektronicznego obiegu dokumentów i wyeliminowania ich papierowych odpowiedników z administracji. TELEKOMUNIKACJA więcej konkurencji, mniej ograniczeń, więcej małych i średnich przedsiębiorstw telekomunikacyjnych Celem Zielonych jest maksymalna poprawa jakości i różnorodności oferty ze strony operatorów telekomunikacyjnych. Jesteśmy przekonani, że najlepszym tego gwarantem jest silna i żywa konkurencja na rynku. Dlatego celem Zielonych będzie rozwój regionalnych przedsiębiorstw telekomunikacyjnych oraz obniżenie kosztów wejścia na ten rynek. Zieloni będą dążyć do tego, by kanały telekomunikacyjne TP S.A. (zbudowane w większości z naszych podatków), zostały udostępnione innym operatorom, co zwolni ich z kosztów budowy systemu własnych kanałów, i umożliwi szybszy rozwój sieci telekomunikacyjnej konkurencyjnych operatorów. Zieloni zniosą także koncesje na świadczenie usług na tym rynku, których wysoka cena (1 miliard PLN, jak w przypadku Dialogu) była jedną z głównych barier dla wejścia na rynek przez nowych operatorów. Zieloni będą dążyć do szybkiej demonopolizacji rynku. Proponują sprawdzenie, czy możliwe jest nakazanie przez urząd antymonopolowy podziału monopolu TP S.A. na szereg mniejszych operatorów, co uczyniono w USA z tamtejszym monopolistą AT&T i uzdrowiło to rynek telekomunikacyjny.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki