FANDOM


Uwagi redakcyjne

  • Poniższy tekst jest eksperymentalną próbą wypracowania kompromisu środowisk liberalnych odnośnie polityki gospodarczej. Priorytetem jest dla nas stan aktualnej wiedzy ekonomicznej na dany temat, dlategoteż dominującą ideą tej części programu Liberalnych jest idea uporządkowanej gospodarki rynkowej- ordoliberalizmu. Zachęcamy do tworzenia i rozbudowywania programu, dodawania nowych punktów etc.


MANIFEST- CZĘŚĆ GOSPODARCZAEdytuj

Generalne celeEdytuj

Celem polityki gospodarczej PL jest przede wszystkim ożywienie tzw. martwego kapitału- skazy polskiej gospodarki. Infrastruktura to kapitał, który może być użyty jako zabezpieczenie do kredytów etc., także

Walka z bezrobociemEdytuj

Walka z bezrobociem jest priorytetem działań Partii Liberalnej. Bezrobocie będzie zwalczane poprzez drastyczną i drakońską reducję obciążeń pracodawców, zarówno podatkowych, jak i biurokratycznych.

Finanse publiczneEdytuj

GospodarkaEdytuj

PrywatyzacjaEdytuj

Program Partii Liberalnej zakłada prywatyzację majątku państwowego i pozostawienia jego własności jedynie tam gdzie jest to absolutnie niezbędne. Uważamy że czasy przedsiębiorstw państwowych się skończyły. Dziś są one niemal bez wyjątku fatalnie zarządzane, upolitycznione, skorumpowane. Z czasem tracą styczność z rynkiem, oferują nieaktualne produkty, obrastają przerostem zatrudnienia, biurokracją i nieelastycznością. Wówczas ich reforma, zwolnienia i prywatyzacja staje się niezbędna.

Zakładana jest prywatyzacja kolei, portów lotniczych, kopalni, hut, zakładów energetycznych, poczty polskiej, zakładów komunikacji miejskiej, PKS, pozostawiając jedynie niewielką grupę firm co do których względy strategiczne lub ekonomiczne nakazują pozostawienie ich w tej nieefektywnej formie własności.

Bezpieczeństwo wewnętrzneEdytuj

Wymiar sprawiedliwości i prawoEdytuj

Polityka zagranicznaEdytuj

InfrastrukturaEdytuj

Administracja centralnaEdytuj

Sejm i SenatEdytuj

Liczba posłów i senatorów powinna zostać ograniczona, odpowiednio do 100 i 30. Posłowie i senatorowie nie pownni pobierać wynagrodzenia za pracę w sejmie

Samorządy terytorialneEdytuj

Służby specjalneEdytuj

NaukaEdytuj

Postulaty to likwidacja tytułu dożywotniego profesora, anulowanie wszystkich nadanych w ten sposób tytułów naukowych przez organy politycznie obieralnie. Likwidacja habilitacji. Wymóg realizacji konkursów na wszystkie stanowiska uczelniane. Prywatyzacja i odpolitycznienie uczelni wyższych poprzez zamianę ich w stowarzyszenia i fundacje.

PROPOZYCJE PROGRAMOWE JEDNEGO Z SYMPATYKÓWEdytuj

1. Finanse publiczne:

Należy niezwłocznie dokonać uproszczenia systemu podatkowego. Partia Liberalna opowiada się za likwidacją podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), podatku od towarów i usług (VAT), akcyzy na paliwo, ceł i podatków szczególnych.

Źródło dochodów budżetowych stanowić powinny: § Podatek pogłówny § Akcyza na alkohol i wyroby tytoniowe § Wpływy z prywatyzacji § Wpływy z licencji na wydobywanie kopalin

Źródło finansowania samorządów terytorialnych stanowić będą: § Podatek gruntowy § Podatek od nieruchomości

Pieniądze uzyskane z podatku gruntowego i od nieruchomości będą przekazywane bezpośrednio na konto samorządów terytorialnych.

Wysokość wszystkich obciążeń fiskalnych musi być uregulowana ustawowo.

Szczegóły dotyczące przyznawania licencji na wydobywanie kopalin zostaną określone drogą odpowiedniej ustawy. Tak skonstruowany system podatkowy zapewni możliwość realizacji zadań państwa do których zaliczać się powinno:

  • Zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego (utrzymanie policji i służb specjalnych)
  • Zapewnienie bezpieczeństwa militarnego (utrzymanie wojska)
  • Prowadzenie zgodnej z polską racją stanu polityki międzynarodowej
  • Zapewnienie skutecznego działania wymiaru sprawiedliwości

Narodowy Bank Polski pozostanie instytucją niezależną od rządu. Jego zadaniem, obok emisji polskiego pieniądza, będzie zapewnienie jego stabilności. NBP nie będzie ponosił współodpowiedzialności za politykę finansową państwa. Prezes NBP będzie wyłaniany w drodze konkursu. Warunkiem udziału w konkursie będzie posiadanie wykształcenia wyższego ekonomicznego, solidnego warsztatu metodologicznego i wystarczająco dużej ilości publikacji naukowych.

Kurs złotówki do innych walut musi być swobodny i płynny.

Banki pozostające nadal w gestii państwa powinny zostać niezwłocznie sprywatyzowane.

Cła na większość towarów zostaną zniesione. Cła na zboże i żywność importowaną będą stopniowo zmniejszane, aż do ich całkowitej likwidacji w perspektywie czterech lat.

Akcyza na paliwo zostanie zniesiona, natomiast na alkohole i wyroby tytoniowe utrzymana na dotychczasowym poziomie (tzn. nie podwyższana).

Państwo będzie miało ustawowy zakaz zaciągania jakichkolwiek pożyczek i kredytów.

Polska powinna zaprzestać starań o wejście do strefy EURO.

2. Gospodarka

Naczelnym zadaniem państwa jest nie przeszkadzać w rozwoju gospodarki. Wszystkie jej gałęzie należy poddać działaniu mechanizmów wolnorynkowych. Państwo ma obowiązek zapewnić warunki do inwestowania, rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy poprzez uproszczenie systemu podatkowego, radykalną obniżkę podatków, redukcję kosztów pracy i zlikwidowanie barier biurokratycznych.

Ani rolnictwo, ani górnictwo ani jakakolwiek inna gałąź gospodarki nie może znajdować się w pozycji uprzywilejowanej i nie może być dotowana przez państwo.

Ustawowo należy zakazać funkcjonowania monopoli.

Niezbędna jest również likwidacja resortów odpowiedzialnych za gospodarkę, co skutecznie wyeliminuje wpływ państwa na jej funkcjonowanie.

3. Walka z bezrobociem

Walka z bezrobociem to niezwykle ważny obszar działania rządu. Partia Liberalna proponuje proste, acz skuteczne działania sprzyjające legalnemu zatrudnianiu pracowników. Stawiamy przede wszystkim na maksymalną redukcję kosztów pracy, radykalną obniżkę podatków i uelastycznienie przepisów kodeksu pracy.

4. Prywatyzacja

Należy sprywatyzować przedsiębiorstwa, które w dalszym ciągu znajdują się w państwowych rękach. W pierwszej kolejności sprywatyzowane powinny zostać: kopalnie, huty, zakłady energetyczne, PKP, publiczne radio i telewizja, zakłady komunikacji miejskiej, PKS, Poczta Polska i banki, a w dalszej kolejności także pozostałe firmy, których właścicielem lub większościowym udziałowcem jest skarb państwa. Skuteczne funkcjonowanie tych przedsiębiorstw może być zapewnione tylko poprzez ich sprzedaż prywatnym inwestorom. Szczegóły dotyczące procesów prywatyzacyjnych muszą być uregulowane przez ustawę.

Prywatyzacja musi być prowadzona w taki sposób, aby dawała realne dochody budżetowi państwa.

5. Bezpieczeństwo wewnętrzne

Zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego to jedno z czterech zadań stojących przed państwem. Państwo ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo na ulicach i skutecznie zwalczać zarówno przestępczość zorganizowaną jak i pospolitą. Należy znacznie zwiększyć nakłady finansowe na policję. Należy zapewnić jej odpowiednie zaplecze techniczne i systematycznie powiększać liczbę funkcjonariuszy oraz ich uposażenia. Konieczne jest ponadto ograniczenie w tej instytucji procedur biurokratycznych.

Partia Liberalna opowiada się za powszechnym dostępem obywateli do broni palnej.

6. Wymiar sprawiedliwości i prawo

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości to kolejne zadanie stojące przed państwem. Należy dokonać reformy polskiego sądownictwa i prokuratorii. Chcemy wyodrębnienia Prokuratury Generalnej ze struktur ministerstwa sprawiedliwości. Prokurator Generalny powinien być wybierany w drodze konkursu.

Do prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości niezbędne jest także systematyczne zwiększanie etatów w sądach i prokuraturach oraz wzrost uposażeń. Powyższe działania zapewnią skuteczne egzekwowanie prawa.

Należy w całości zmienić Ustawę Zasadniczą, czyli Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

Należy wprowadzić w życie nowy kodeks karny i kodeks pracy oraz znacznie zmodyfikować kodeks cywilny. Zmianie muszą ulec te przepisy prawa, których egzekucja jest w praktyce trudna lub niemożliwa.

Należy rozpocząć budowanie nowoczesnych zakładów karnych i remontowanie już istniejących w celu zapewnienia jak najlepszych warunków do resocjalizacji osób odbywających w nich karę.

7. Wojsko

Powszechny pobór do wojska musi zostać zlikwidowany. Należy położyć główny nacisk na jakość polskiego wojska, a nie na ilość żołnierzy w nim służących. Podstawą polskiego systemu obronności powinna być armia zawodowa osadzona w strukturach NATO. Państwo ma obowiązek zadbać o jej uzbrojenie i zaopatrzenie w nowoczesny sprzęt, a także o odpowiednie warunki jego rozwoju poprzez wdrożenie nowoczesnych metod szkoleniowych i postawienie na młodą i energiczną kadrę oficerską.

Likwidacji ulegną Wojskowe Komendy Uzupełnień.

Polskie wojsko będzie mogło być wykorzystywane do misji pokojowych i stabilizacyjnych na obszarach innych państw, ale tylko za zgodą Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

8. Służba zdrowia

Służba zdrowia musi zostać sprywatyzowana. Zapewni to zdecydowaną poprawę warunków leczenia i załatwi w krótkim czasie problem narastającego długu szpitali i innych publicznych placówek opieki zdrowotnej. Szczegóły prywatyzacji państwowych placówek zdrowotnych powinna regulować ustawa.

Narodowy Fundusz Zdrowia należy niezwłocznie zlikwidować. Zniknie przymus płacenia obowiązkowej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dobrowolna składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie mogła być odprowadzana na konto wybranego przez pacjenta komercyjnego funduszu zdrowia. Dostęp do bezpłatnych świadczeń będzie zależał od wysokości wniesionej przez pacjenta składki.

Wysokość opłat za świadczenia medyczne będzie ustalana przez placówki zdrowotne.

Państwo w ciągu roku zniesie dopłaty do leków. Ustanie także refundacja wszelkich zabiegów.

Zabiegi przerywania ciąży (całkowicie odpłatne) będą mogły być dokonywane tylko w sytuacjach określonych w ustawie.

9. Edukacja

Szkolnictwo zostanie sprywatyzowane. Będą mogły istnieć dowolne typy szkół. Każda ze szkół będzie miała prawo do tworzenia autorskich programów nauczania. Państwo określi jedynie drogą ustawy kanon przedmiotów obligatoryjnych, które będą realizowane we wszystkich tych szkołach.

O tym w jakiej szkole uczyć się będzie dziecko zadecydują jego rodzice. Zniknie rejonizacja.

Nauka będzie płatna. Wysokość opłat będzie ustalana przez samorządy szkolne.

Każda ze szkół będzie miała prawo do tworzenia własnego systemu stypendialnego, który zostanie przeznaczony na zwrot części lub całości kosztów edukacji dzieci z ubogich rodzin. Stypendia specjalne i nagrody pieniężne za wybitne osiągnięcia w nauce będą fundowane przez ministra, przy czym dostęp do nich będzie bardzo ograniczony.

Likwidacja podatku od towarów i usług (VAT) zapewni znaczną obniżkę cen podręczników i przyborów szkolnych.

Nauka będzie obowiązkowa do końca szkoły ponad gimnazjalnej, przy czym nie będzie obowiązku przystępowania do egzaminu dojrzałości.

Uniwersytety i politechniki oraz inne uczelnie państwowe zostaną podzielone na mniejsze i sprywatyzowane. Studiowanie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym czy wieczorowym będzie odpłatne.

Każda uczelnia będzie miała prawo tworzyć własny system stypendialny. Stypendia specjalne i nagrody pieniężne za wybitne osiągnięcia w nauce będą fundowane przez ministra, przy czym dostęp do nich będzie bardzo ograniczony.

Każda uczelnia będzie miała prawo do tworzenia autorskiego programu studiów. Państwo określi jedynie drogą ustawy kanon przedmiotów obligatoryjnych, które będą realizowane we wszystkich uczelniach.

Instytucje badawcze i naukowe, takie jak np. PAN, pozostaną (przynajmniej przez pewien czas) w rękach państwa. Ministerstwo nauki będzie częściowo finansowało badania naukowe. Zakres finansowania badań naukowych i wysokość subsydiów będzie regulowała ustawa. Instytucje te będą mogły być dotowane przez prywatnych darczyńców.

Przedszkola i żłobki zostaną natychmiast sprywatyzowane. Domy dziecka pozostaną placówkami państwowymi, przy czym będą one mogły być dotowane przez prywatnych darczyńców. Państwo będzie promowało ideę tworzenia rodzinnych domów dziecka, zapewniając rodzinom prowadzącym tego typu placówki zwolnienia podatkowe.

10. Ubezpieczenia

Przymus wszelkich ubezpieczeń należy znieść. Likwidacji ulec muszą ZUS i KRUS. Zostanie powołany do życia Fundusz Emerytalno – Rentowy, który zajmie się wypłacaniem świadczeń dla emerytów tzw. starego portfela i rencistów.

Należy dokonać weryfikacji rent w celu wyeliminowania przypadków wyłudzania świadczeń, a osoby wyłudzające świadczenia rentowe ukarać wysokimi grzywnami (stanowiącymi dziesięciokrotność wyłudzonej kwoty) i karą więzienia.

Ubezpieczenie emerytalne będzie dobrowolne. Polegać ono będzie na wpłacaniu dowolnych kwot bezpośrednio na konto wybranego przez siebie funduszu emerytalnego. Wysokość przyszłej emerytury zależeć będzie wyłącznie od wniesionego wkładu.

11. Polityka zagraniczna

Polska polityka zagraniczna powinna dążyć do budowania jak najlepszych stosunków z wszystkimi naszymi sąsiadami. Celem naszego kraju powinna być normalizacja stosunków z Rosją, które dzisiaj na skutek działania wszystkich dotychczasowych rządów po 1989 roku są bardzo złe.

Polska powinna dążyć do ukrócenia biurokracji w strukturach Unii Europejskiej i uniezależnienia naszego ustawodawstwa od dyrektyw z Brukseli. Jeżeli to się nie uda to wówczas Polska wystąpi z szeregów UE.

12. Infrastruktura

Budowa autostrad i remonty dróg krajowych finansowane będą z budżetu centralnego (podatek drogowy ukryty w cenie paliwa), zaś remonty dróg lokalnych z budżetów samorządowych.

Likwidacji ulegnie Agencja Budowy Autostrad, zaś nadzór nad tym sprawował będzie minister właściwy ds. infrastruktury.

Infrastruktura kolejowa pozostanie w rękach państwa.

13. Kultura:

Państwo będzie stało na straży wolności słowa i nie dopuści do jakichkolwiek prób cenzurowania sztuki.

Państwo będzie w dalszym ciągu otaczało opieką dobra kultury narodowej.

Zniesiony zostanie abonament radiowo – telewizyjny. Publiczne radio i telewizja zostaną sprywatyzowane.

Państwo zapewni swobodny rozwój wolnych mediów. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zostanie zlikwidowana. Znikną koncesje na nadawanie programu radiowego bądź telewizyjnego. Sprawy natury technicznej będą uzgadniane z ministrem odpowiedzialnym za infrastrukturę.

Państwo w dalszym ciągu (przynajmniej przez pewien czas) będzie dotowało placówki kulturalne, w szczególności muzea, teatry i filharmonie, przy czym dopuszczona zostanie możliwość ich prywatyzowania.

14. Administracja centralna:

Należy znacznie zmniejszyć zakres działania państwa. Ulec zlikwidowaniu musi większość urzędów centralnych, agencji, agend i funduszy, w tym:

· Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych · Komisja Papierów Wartościowych i Giełd · Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego · Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej · Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji · Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej · Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych · Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości · Polska Organizacja Turystyczna · Polski Instytut Spraw Międzynarodowych · Rzecznik Praw Dziecka · Główny Urząd Ceł · Urząd Dozoru Technicznego · Urząd Regulacji Energetyki · Urząd Transportu Kolejowego · Urząd Lotnictwa Cywilnego · Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty · Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa · Urząd Komitetu Integracji Europejskiej · Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa · Agencja Rynku Rolnego · Agencja Nieruchomości Rolnych · Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego · Narodowy Fundusz Zdrowia · Polskie Centrum Akredytacji · Polski Komitet Normalizacyjny · Rządowe Centrum Legislacji · Rządowe Centrum Studiów Strategicznych · Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zlikwidować należy także większość ministerstw, przede wszystkim tych związanych z gospodarką. Powinny istnieć tylko niżej wymienione resorty:

§ Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji § Ministerstwo Spraw Zagranicznych § Ministerstwo Obrony Narodowej § Ministerstwo Sprawiedliwości § Ministerstwo Finansów § Ministerstwo Infrastruktury i Ochrony Środowiska

15. Sejm i Senat

Należy zmniejszyć liczbę posłów z 460 do 230, ograniczyć liczbę komisji sejmowych i obniżyć koszty funkcjonowania Sejmu poprzez redukcję zatrudnienia w jego organach.

Należy zmniejszyć liczbę senatorów ze 100 do 50, ograniczyć liczbę komisji senackich i zmniejszyć koszty funkcjonowania Senatu poprzez redukcję zatrudnienia w jego organach.

Posłowie i senatorowie powinni być wybierani według ordynacji większościowej.

16. Samorządy terytorialne

Tańsze państwo oznacza również tańsze samorządy. Opowiadamy się za zmniejszeniem o połowę liczby radnych w miastach, a także za zmniejszeniem liczby powiatów. Chcemy likwidacji sejmików wojewódzkich i powołania na ich miejsce rad wojewódzkich, które będą kontrolowały działania wojewodów. Kompetencje wojewodów zostaną zmienione, ponadto wprowadzi się wybór wojewodów w powszechnym głosowaniu obywateli. Źródłem finansowania samorządów będzie podatek gruntowy i podatek od nieruchomości.17. Działalność charytatywna

Organizacje pozarządowe, kościelne i inne przejmą od państwa zadanie realizowania polityki społecznej (w szczególności pomocy charytatywnej). Państwo będzie wspierało te organizacje poprzez zwolnienia podatkowe.

18. Lustracja i dekomunizacja

Jesteśmy za jawnością wszystkich materiałów, które znajdują się w archiwach IPN. Popieramy lustrację, chcemy także uchwalenia ustawy dekomunizacyjnej. Ustawa dekomunizacyjna powinna obejmować swym zasięgiem działaczy PZPR najwyższego szczebla (tj. sekretarzy i członków KC i Biura Politycznego), premierów, ministrów, sekretarzy i podsekretarzy stanu w rządach PRL, sekretarzy i członków wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych komitetów PZPR, wojewodów i vice wojewodów. Ustawa dekomunizacyjna powinna dożywotnio zakazywać ww. osobom pełnienia funkcji publicznych.

19. Służby specjalne

Należy dokonać głębokiej reformy i odpolitycznienia służb specjalnych. Ich działalność powinna być nadzorowana przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, zaś kontrolę nad nimi powinien sprawować parlament. Szefowie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu powinni być wybierani w drodze konkursu.

Partia Liberalna Z nadzieją na normalność...

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki